Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Żłobka Nr 5 w SzczecinieRozdział 1
Założenia ogólne

 1. Żłobek  Nr 5 z siedzibą w Szczecinie przy ul. K.Królewicza 61 , wchodzi w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie –  jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin, przy pomocy której, realizowane są zadania własne Gminy Szczecin w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.
 1. Żłobek działa na podstawie Statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, Statutu Żłobka Nr 5 w Szczecinie oraz niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 1. Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Żłobek sprawuje Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54 LU1 – LU2.
 1. Żłobkiem kieruje i za całokształt pracy odpowiada – Dyrektor Żłobka.
 1. Zadania zapewniające bezpośrednią opiekę nad dziećmi realizuje personel opiekuńczy, pozostałe zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka wykonują pracownicy obsługi i personel pomocniczy.
 1. Zasady przyjmowania dzieci do Żłobka określa Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

Rozdział 2
Szczegółowe zadania Żłobka

Do zadań Żłobka należy w szczególności:
 1. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 1. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do jego wieku.
 1. Zapewnienie pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka, szczególnie w   przypadku jego niepełnosprawności lub uwzględniając niepełnosprawność rodziców.
 1. Zapewnienie racjonalnego wyżywienia, zgodnie z obowiązującymi normami i wiekiem dziecka.


Rozdział 3
Prawa Dziecka

Dziecko ma prawo w szczególności do:
 1. Równego traktowania,
 2. Poszanowania godności i intymności,
 3. Uwzględniania własnego zdania i życzeń,
 4. Nietykalności fizycznej,
 5. Poszanowania tradycji kulturowej i religijnej.


Rozdział 4
Obowiązki rodziców / opiekunów prawnych
 1. Podpisać z Dyrektorem Żłobka Umowę o świadczenie usług opiekuńczych nad dzieckiem, co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki ( wzór umowy w załączniku nr 1).
 1. Złożyć komplet dokumentów wymaganych w Regulaminie rekrutacji dzieci do Żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
 1. Przestrzegać Regulaminu Organizacyjnego Żłobka oraz innych ustaleń porządkowych.
 1. Współpracować z personelem Żłobka w sprawach opieki i wychowania dziecka.
 1. Aktywnie uczestniczyć w zebraniach Rodziców.
 1. Czynnie uczestniczyć w organizacji imprez okolicznościowych i uroczystości dla dzieci w Żłobku.
 1. Przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka.
 1. Informować Dyrektora Żłobka o przyczynie i przewidywanym czasie nieobecności dziecka w Żłobku z wyprzedzeniem, tj. najpóźniej do godziny 8:30 w dniu nieobecności.
 1. Informować Dyrektora Żłobka o każdorazowej zmianie danych adresowych, miejsca pracy, numeru telefonu kontaktowego.
 1. Dbać o dobro wspólne Żłobka. Za rzeczy pozostawione przez rodziców/ opiekunów prawnych w Żłobku – Dyrektora Żłobka oraz personel placówki nie ponoszą odpowiedzialności.
 1. Dokonywać terminowo opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku zgodnie z umową o świadczenie usług opiekuńczych zawartą z Dyrektorem Żłobka.Rozdział 5
Harmonogram pracy Żłobka
 1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.
 1. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

Od 6.00 - przyjmowanie dzieci, gimnastyka poranna, zabawy dowolne,
8.30 - 9.00 śniadanie,
9.00 - 9.15 zabiegi pielęgnacyjne
9.15 - 11.15 zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, zajęcia plastyczne, muzyczne
11.15 - 11.30 zabiegi pielęgnacyjne
11.30 - 12.00 obiad (II danie)
12.00 - 12.15 zabiegi pielęgnacyjne
12.15 - 14.00 leżakowanie
14.00 - 14.30 zupa
14.30 - 14.45 zabiegi pielęgnacyjne
14.45 - 15.30 zabawy dowolne, odbieranie dzieci
15.30 - 16.00 podwieczorek
16.00 - 17.00 zabawy dowolne z dziećmi, odbieranie dzieci

Rozdział 6
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka
 1. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie (w ramach godzin pracy Żłobka, między 6.00 a 17.00).
 1. Do Żłobka przyjmowane są tylko dzieci zdrowe o czym poświadcza rodzic/opiekun prawny.
 1. W przypadku nagłego zachorowania dziecka w trakcie pobytu w Żłobku rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 1. Rodzic/opiekun prawny powinien informować Dyrektora Żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka.
 1. Rodzic/opiekun prawny dzieci nieuczęszczających do Żłobka z powodu choroby musi przed ponownym przyjściem okazać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia po przebytej chorobie.
 1. Przez cały pobyt w Żłobku dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu opiekuńczego do chwili odebrania przez rodzica/opiekuna prawnego  lub upoważniona osobę.
 1. Rodzice/ opiekunowie prawni informowani są przez personel  o wszelkich niepokojących objawach w zachowaniu dziecka.
 1. Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje się ocenie pielęgniarskiej. Jeżeli urazy te mogą wskazywać na to, że są one skutkiem stosowania przemocy fizycznej lub molestowania, sporządza się stosowną dokumentację opatrzoną datą i podpisami Dyrektora Żłobka i rodzica/opiekuna prawnego. O fakcie zostają poinformowane odpowiednie służby.
 1. Zakres opieki nad dzieckiem w Żłobku obejmuje:
 • wyżywienie
 • usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne
 • higienę snu i wypoczynku
 • organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych
 • działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania
 • udzielanie doraźnej pomocy medycznej
 • bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.
 1.  Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub opiekunów prawnych. Za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną (zgodnie ze zgłoszeniem w Karcie Informacyjnej o dziecku – wzór w załączniku nr 2)
 1. Nie wydaje się dziecka osobie nieznanej, nietrzeźwej i nieletniej.
 1. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona, co do której zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (zły stan emocjonalny, odurzenie alkoholowe, narkotyczne, itp.) – dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby. Jeżeli kontakt z taką osobą jest utrudniony lub niemożliwy, Dyrektor Żłobka zawiadamia odpowiednie służby.
 1. Ze względów bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do Żłobka zabrania się noszenia wszelkiej biżuterii, w tym: kolczyków, klipsów, pierścionków, łańcuszków, koralików, mechanicznych spinek do włosów.
 1. Jeżeli dziecko posiada okulary, aparaty ortopedyczne, które musi nosić w czasie przebywania w Żłobku, rodzice/opiekunowie prawni mogą przekazać je personelowi wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

 1. W okresie wakacyjnym ( lipiec – sierpień ) Żłobek pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie i podanym do wiadomości rodzicom/opiekunom prawnym na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
 1. Podanie o umieszczenie dziecka w Żłobku zastępczym w okresie przerwy urlopowej do Dyrektora macierzystej placówki mogą składać rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy nie mogą w tym czasie wykorzystać urlopu wypoczynkowego ( fakt ten muszą potwierdzić zaświadczeniem z zakładu pracy).
 1. Dyrektor Żłobka kieruje dziecko do Żłobka zastępczego w czasie przerwy urlopowej, ze wskazaniem placówki, która w tym czasie pracuje i może zapewnić opiekę skierowanym tam dzieciom.
 1. W Żłobku może działać Rada Rodziców powołana corocznie uchwałą rodziców/opiekunów prawnych na ogólnym zebraniu.