Opłaty

OPŁATY

Opłaty za pobyt i wyżywienie  prosimy dokonywać na konto żłobka:
85102047950000970202781458

W tytule przelewu prosimy  podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 54, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 i 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, 1383, 2140) Rada Miasta Szczecin uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następującą odpłatność miesięczną za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych
wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5 w skład której
wchodzi:
1) miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w wysokości 13,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w danym roku budżetowym w przypadku pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym
jednozmianowym lub żłobku dwuzmianowym,
2) maksymalna opłata za wyżywienie dziecka w wysokości:
a) 9 zł w żłobku/klubie jednozmianowym za dzień,
b) 9,5 zł w żłobku dwuzmianowym za dzień.
3) opłata dodatkowa w przypadku wydłużenia czasu opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin, w wysokości:
a) 20 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę,
b) 50 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.
2. Opłaty, o których mowa w ust.1 wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na wskazany
rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust.4.